7. Webinar over Wet DBA

Per 1 mei 2016 is de Wet DBA in werking getreden. Op 21 juni gaat de Belastingdienst live in gesprek met Professional XS, Accenture en Margreet Drijvers over de praktische toepassing hiervan.
Het webinar DBA is georganiseerd door ProfessionalXS. Een team van de Belastingdienst zal door middel van een chatfunctie tijdens en na afloop van het webinar vragen beantwoorden.
Het webinar vindt plaats op 21 juni en begint om 20:00.
Via deze link kunt u zich aanmelden:
https://professionalxs.webinargeek.com/dba-in-de-praktijk

6. Nieuwe regels voor accountants

Met nieuwe regelgeving wil minister Dijsselbloem (Financiën) het vertrouwen in de accountancy vergroten. De Kamer steunt zijn wetsvoorstel waarmee hij Europese regels voor deze sector vastlegt.
Verhoging van de kwaliteit van de accountantsverklaringen. Dat is volgens De Vries (VVD) het doel van deze wetgeving. Het vertrouwen in de sector en de werking van de financiële markten wordt ermee vergroot, denkt Koolmees (D66). Nijboer (PvdA) wijst erop dat Nederland op bepaalde onderdelen voorop heeft gelopen. Zo zijn de advies- en controletaak van accountants al gescheiden en moeten bedrijven na tien jaar verplicht van accountantskantoor veranderen. Dijsselbloem zegt dat de wetgeving pas echt werkt als in de sector het besef doordringt dat het beter moet. In de accountantswereld ziet hij dat besef groeien. De Vries' vrees voor een toezichthouder en accountants die afvinklijstjes hanteren, deelt hij dan ook niet.

De Autoriteit Financiële Markten krijgt meer macht
De Vries maakt zich zorgen over de verschillende rollen die de AFM krijgt: regels stellen, toezicht houden en rechtspreken. Hoort een zware bevoegdheid als het ontslaan van een externe accountant niet thuis bij de bestuursrechter? Koolmees wil weten of men tegen zo'n besluit in beroep kan gaan. Als er bezwaar wordt aangetekend, wordt het besluit opgeschort tot het moment dat die rechterlijke procedure is doorlopen, meldt de minister. De Raad van State had daarop aangedrongen. Hij wijst erop dat het niet gaat om ontslag, maar om het moeten beëindigen van de opdracht tot controle. In reactie op een vraag van Nijboer zegt hij dat besluiten van de AFM zo veel mogelijk openbaar zullen worden gemaakt.

Meer toegang voor buitenlandse accountants
Met de nieuwe wet kunnen buitenlandse accountantskantoren makkelijker controles uitvoeren bij Nederlandse bedrijven. Nijboer vraagt hoe de kwaliteit van die controles wordt geborgd. Dat is een taak van de AFM, antwoordt Dijsselbloem. Een buitenlandse vestiging van een Nederlands accountantskantoor mag advieswerk verrichten voor een Nederlands bedrijf. Maar omdat de controle- en adviestaak niet in dezelfde hand mogen zijn, mag de Nederlandse tak van het accountantskantoor vervolgens geen controle bij het bedrijf uitvoeren. Overigens werken de Europese toezichthouders volgens de minister steeds beter samen.
De Kamer stemt op 28 juni over het wetsvoorstel en de ingediende motie.

5. Autoriteit Persoonsgegevens: Verhuurders moeten oude inkomensgegevens van huurders vernietigen

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de Belastingdienst aangeschreven over onrechtmatig verstrekte inkomensgegevens van huurders aan hun verhuurders. Daarbij heeft de toezichthouder de Belastingdienst verzocht verhuurders van sociale huurwoningen die onrechtmatig verstrekte inkomensgegevens onder zich hebben, te vragen om deze gegevens te vernietigen. De Belastingdienst heeft inmiddels aan de AP laten weten dat zij verhuurders van sociale huurwoningen per brief heeft gevraagd om te controleren of zij inkomensgegevens over de jaren 2013-2015 in hun administratie hebben en zo ja, om deze te vernietigen.

Verstrekking inkomensgegevens
De Belastingdienst heeft over de jaren 2013-2015 inkomensgegevens van huurders van sociale huurwoningen aan hun verhuurders verstrekt. Dit gebeurde in het kader van de uitvoering van de inkomensafhankelijke huurverhoging. De Raad van State oordeelde op 3 februari 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:253) dat de verstrekking van inkomensindicaties van huurders aan verhuurders van sociale huurwoningen door de Belastingdienst onrechtmatig was omdat een wettelijke grondslag hiervoor ontbrak. De AP heeft daarom de Belastingdienst verzocht ervoor te zorgen dat de onrechtmatig verstrekte inkomensgegevens over de jaren 2013-2015, worden vernietigd. Het gaat immers om gevoelige gegevens die verhuurders niet zonder wettelijke grondslag onder zich mogen hebben. Inmiddels is via een wetswijziging een juridische grondslag gecreëerd voor het verstrekken van inkomensgegevens door de Belastingdienst aan verhuurders.

4. Bijzondere schenkingsvrijstelling voor mensen die schulden niet kunnen voldoen

De Successiewet kent een vrijstelling van schenkingsrecht als het gaat om een schenking aan iemand die niet in staat is zijn schulden te betalen en het geschonken bedrag daadwerkelijk wordt gebruikt om die schulden te betalen (artikel 33, aanhef en ten 8°, SW).
In de onderhavige zaak hebben de ouders van X in 2002 een lening verstrekt van € 110.000. Daarmee is (onder andere) een schuld aan de bank afgelost.
De lening wordt in 2012 kwijtgescholden. De Inspecteur ziet de kwijtschelding als een belaste schenking en legt aan X dienovereenkomstig een aanslag schenkbelasting op.
X beroept zich op de hierboven genoemde vrijstelling, maar die is volgens Rechtbank Gelderland en Hof Arnhem-Leeuwarden niet van toepassing.
De vraag of de vrijstelling van artikel 33, aanhef en ten 8°, van de SW, van toepassing is, moet worden beoordeeld op basis van feiten en omstandigheden ten tijde van de schenking. Anders dan X betoogt, kan de gestelde dringende behoefte aan financiële middelen om schuldeisers te kunnen betalen in 2002 niet ertoe leiden dat in 2012 de vrijstelling wordt verleend, aldus de Rechtbank en het Hof. 

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 7 juni 2016, 14/01252

3. Legt de Belastingdienst een bom onder gratis OV voor ouderen?

In Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Schiedam en Barendrecht maken zo'n 70.000 ouderen gratis gebruik van het openbaar vervoer. Dat is mogelijk door een collectief contract dat de gemeenten met de RET hebben afgesloten.
Maar de door de RET aan de gemeenten in rekening gebrachte omzetbelasting wordt niet gecompenseerd via het btw-compensatiefonds.
Dit antwoordt staatssecretaris Wiebes (Financiën) op vragen van de Tweede Kamerleden Bashir en Smaling (beiden SP).
Wiebes geeft in zijn antwoorden aan dat de belastingdienst de Wet op het btw-compensatiefonds uitvoert. Op grond van die wet hebben gemeenten, provincies en bepaalde regionale openbare lichamen recht op btw-compensatie voor goederen en diensten die aan die gemeenten, provincies of regionale lichamen zijn geleverd of verricht. Er bestaat dus geen recht op btw-compensatie voor uitgaven van gemeenten voor prestaties, die aan een ander dan die gemeente worden verricht.
Dit fenomeen doet zich bijvoorbeeld voor bij uitgaven van een gemeente voor Rijkswegen, maar bijvoorbeeld ook bij OV-chipkaarten, die door de vervoersmaatschappij worden uitgegeven op naam van bepaalde inwoners van die gemeente en aan die personen worden verstrekt. In dat geval betaalt de gemeente voor een prestatie van de vervoersmaatschappij die de kaart uitgeeft aan de persoon die de kaart ontvangt. In een dergelijke situatie bestaat dan geen recht op btw-compensatie voor die uitgaaf, aldus Wiebes.

  • 1
  • 2