1. Grof taalgebruik door gemachtigde. Waar ligt de grens?

In artikel 8:25 Awb (hierna: Awb) is bepaald dat de bestuursrechter bijstand of vertegenwoordiging door een persoon tegen wie ernstige bezwaren bestaan, kan weigeren. Maar hoe bont moet je het als gemachtigde maken voordat je door de (belasting)rechter uit de rechtszaal word gegooid? Het antwoord luidt: heel erg bont. Rechtbank Noord Holland kreeg in een BPM-zaak te maken met gemachtigde A.F.J.M. Verhoeven. Zijn taalgebruik was voor de Rechtbank reden Verhoeven een dringende waarschuwing te geven en hem te wijzen op de in artikel 8:25 Awb gegeven bevoegdheid een gemachtigde te weigeren. Daarmee komen Verhoeven en zijn klant heel goed weg. Zo geeft Verhoeven onder andere aan dat de Hoge Raad een kennelijke schande is voor elk beschaafd land. Over Rechtbank Noord-Holland heeft Verhoeven ook geen goed woord over: ‘Rechtbank Noord-Holland – afwerkplek – waar je genaaid wordt dat de stukken ervan af vliegen. Circus met clowns. (…).’ Felix Peppelenbosch vraagt zich af waar de grens bij grof taalgebruik in de rechtszaal moet worden getrokken.

In deze zaak treedt Verhoeven bij Rechtbank Noord Holland1 op als gemachtigde van een bv die 155 personenauto’s heeft ingevoerd en het voor elke ingevoerde auto niet eens is met het bedrag aan verschuldigde BPM.
In zijn pleitnota van 9 juli 2019 schrijft Verhoeven onder meer:
‘Uw Rechtbank heeft natuurlijk al veelvuldig en structureel blijk gegeven van ernstige schendingen van het Unierecht en fundamentele beginselen terzijde gesteld om verweerder waar mogelijk te kunnen faciliteren. (…)
Uw Rechtbank heeft al heel vaak kennelijk blijk gegeven van fundamentele grondrechten door uitlegging van het Unierecht – met misbruik van bevoegdheid – zo ‘professioneel’ om zeep te helpen. Dat zijn eenvoudigweg praktijken elke bananenrepubliek onwaardig, maar dagelijkse praktijk in Nederland. Daarom is Nederland ook een gajesland die zijn gelijke niet kent in de wereld. Idi Amin zou zich omdraaien in zijn graf als hij de vindingrijkheid van de Nederlandse rechtspraak voorbij zou zien komen en afgunstig reageren. (…)
Dat verweerder (…) het Unierecht opzettelijk schendend, gefaciliteerd door uw Rechtbank (…) , maar ach dat zijn we gewend natuurlijk van de Belastingdienst en uw Rechtbank (Nederlandse overheid) dat integriteit en onafhankelijkheid alleen beleid (naar de Rechtbank begrijpt ‘beleden’) wordt met de mond maar niet in werkelijkheid. (…)
Uw Rechtbank acteert doorgaans anders en daarmee staat vast, zoals eerder al genoegzaam door mij vastgesteld, dat uw Rechtbank een volstrekt integerloze club is die er geen moeite mee heeft burgers om de tuin te leiden en op te lichten. (…)
Ook mag uw Rechtbank apert geen aansluiting zoeken bij de rechtspraak van de Hoge Raad der Nederlanden. (…) De Hoge Raad is een criminele organisatie die zijn gelijke niet kent in de wereld, aantoonbaar en aangetoond!!!!! (…)
De Hoge Raad is een kennelijke schande voor elk beschaafd land. (…)
Dit beroepschrift geeft maar weer eens ondubbelzinnig weer hoe een burger genaaid wordt in Nederland!!’
 
In zijn pleitnota van 22 juli 2019 schrijft Verhoeven onder meer:
‘Rechtbank Noord-Holland – afwerkplek – waar je genaaid wordt dat de stukken ervan af vliegen. Circus met clowns. (…)
Vast staat ook dat de bevoegde rechters, in casu [I, J en K], er – naar ik veronderstel als onderdeel van het vieze systeem in Nederland – opzettelijk ter bewaking van de schatkist een criminele rotzooi van maken. Het is niet uitgesloten dat zij in ruil voor dergelijke criminele handelingen (extra) goederen en/of diensten verkrijgen van de overheid in Nederland. (…)
Ik vertrouw in Nederland – bewezen en genoegzaam aangetoond – geen enkele overheidsinstantie, de rechterlijk macht en de heffende autoriteit uiteraard sowieso niet – volkomen terecht en begrijpelijk. Ze bidden Jezus Christus van het kruis en als hij op grond ligt schoppen ze hem dood.
Het is te triestig voor woorden hoe mijn klant hier ‘professioneel’ genaaid wordt door de Rechtbank Noord-Holland, na eerder genaaid te zijn door de heer [C] c.s, ook een vieze gekende bajesklant natuurlijk, en de Hoge Raad, een crimineel bolwerk die zijn gelijke niet kent in de wereld. (…) Je wordt gewoon structureel, ernstig genaaid in Nederland en het is niet eens lekker. De bevoegde ‘rechters’ geven uitlegging van het Unierecht, (...) doen niks, anders dan afwerken en giga bedragen aan onverschuldigd griffierecht innen.
Ik kan de rechter niet schorsen, dat regelen ze zelf met de vrinden van de club. Ik word voor de minste flauwekul – in kennelijke strijd met het hoogste recht – buitengesmeten  (gansje [(...)]. [F] van de Rechtbank Gelderland deed het vorige week, die moeten ze direct voor eeuwig uit het publieke domein bannen, wat een domme, vilein gemene achterbakse geit, die de ene karaktermoord aan de andere rijgt). ( ...) Ik durf [F] gewoon een kutwijf te noemen. (…)
En uw Rechtbank kan ook niet wegkomen met de stelling ‘das haben wir nicht gewusst’. (…)
[C] verneukt werkelijk iedereen die op zijn pad komt als hij kan (…). Hij zal er ook wel (extra) geld voor krijgen, want als normaal weldenkend mens kun je dit onmogelijk volhouden natuurlijk. (...)
Het naaien van burgers is een enorme industrie geworden die vele miljarden euro’s budget in Nederland oplevert en geleid wordt door grote criminelen.’
Voorts heeft de gemachtigde ter zitting de Inspecteur bij diens naam een boef genoemd.
De gemachtigde heeft ter zitting desgevraagd verklaard geen enkel woord terug te nemen van hetgeen hij heeft geschreven en gezegd.

Rechtbank Noord-Holland
De Rechtbank merkt het taalgebruik van Verhoeven aan als ongepast, onfatsoenlijk, onbeschoft en respectloos jegens zowel de Belastingdienst als jegens de rechtspraak in het algemeen, alsmede jegens de – met naam aangesproken – vertegenwoordiger van de Belastingdienst en de – met naam aangesproken – rechters in het bijzonder, waaronder ook begrepen de door Verhoeven in zijn pleitnota van 22 juli 2019 genoemde rechter binnen Rechtbank Gelderland.
Uit rechtspraak in gelijksoortige zaken is het de Rechtbank gebleken dat de gemachtigde al meerdere keren is aangesproken op zijn taalgebruik en zijn respectloze bejegening van zijn wederpartij, de Rechtbank en anderen. De Rechtbank wijst onder meer op de uitspraak van de Rechtbank Gelderland van 19 april 2019.2
Alvorens inhoudelijk op de zaak in te gaan, stelt de Rechtbank het taalgebruik van Verhoeven zoals opgenomen in de pleitnota aan de orde. Verhoeven stelt onder meer dat ‘Nederland natuurlijk een enorm gajesland is’ en ‘niks anders is dan een enorme narcostaat’. Rechtbank Gelderland heeft hem ‘genoegzaam en structureel aangetoond het niet zo nauw te nemen met de gerechtvaardigde belangen van belastingplichtigen’ en de focus van de Inspecteur ligt ‘louter en alleen op beduvelen en oplichten’. Ook merkt Verhoeven op ‘dat de Rechtbank zaken gaat opwerpen als tardief verklaring of “wir haben es nicht gewusst” of wat er allemaal nog meer in de trukendoos zit teneinde de burger van zijn uit het hoogste recht afkomstige rechten te ontdoen’. De Hoge Raad is volgens hem ‘verworden tot een allerhoogst bedenkelijke club die zijn weerga niet kent in de wereld’.
De Rechtbank heeft ter zitting haar verbazing en verontwaardiging uitgesproken over deze uitspraken van de gemachtigde. De gemachtigde heeft hier onder meer op gereageerd door te stellen dat hij bij zijn uitspraken blijft en heeft daaraan toegevoegd dat hij ‘Nederland een enorm kutland’ vindt.
En zo gaat het nog wel even verder.

De Rechtbank houdt het beschaafd
Omdat de gemachtigde volhardt in de naar het oordeel van de Rechtbank ongepaste, onfatsoenlijke en respectloze bejegening van zijn wederpartij, de Rechtbank en anderen, acht de Rechtbank redenen aanwezig om de gemachtigde bij deze een waarschuwing te geven. In dit verband wijst de Rechtbank erop dat ingevolge artikel 8:25 Awb de rechter bijstand of vertegenwoordiging door een persoon tegen wie ernstige bezwaren bestaan, kan weigeren.

Conclusie
Met deze uitspraak komt de gemachtigde goed weg en ook degene die een dergelijke gemachtigde inhuurt en hem dan zo zijn gang laat gaan. Want de zaak wordt verder keurig inhoudelijk afgedaan, hetgeen ertoe leidt dat 5 van de 155 beroepen uiteindelijk gegrond worden verklaard.
Het is al langer van algemene bekendheid dat hulpverleners zoals brandweermensen en ambulancepersoneel het op straat vaak zwaar te verduren krijgen van boze en agressieve toeschouwers. Deze zaak laat weer eens zien dat dit fenomeen nu ook in de rechtszalen steeds vaker zijn intrede doet en dat is minder bekend. Zie bijvoorbeeld de uitspraken van Hof Den Bosch van 15 maart 20183 en Hof Arnhem-Leeuwarden van 16 augustus 20194. In laatstgenoemde uitspraak heeft het Hof gebruikgemaakt van zijn op de voet van artikel 8:25 Awb gegeven bevoegdheid de gemachtigde in persoon te weigeren, alsmede de vennootschap waaraan de gemachtigde verbonden is. Voor wat betreft de thans besproken uitspraak van Rechtbank Noord-Holland: Hulde aan de belastingrechters M.C.A. Onderwater en F. Kleefmann, die zich in deze zaak van hun beste kant laten zien. Als niet-rechter zou ik namelijk geneigd zijn premier Mark Rutte te volgen in zijn beruchte ‘pleur op’-uitspraak van 22 september 2016 over Turkse Nederlanders die geen binding hebben met ons land. Overigens weigerde hij toen, net als gemachtigde Verhoeven, zijn woorden terug te nemen tijdens een debat in de Tweede Kamer. Maar waar moet nu uiteindelijk de grens worden getrokken?
Felix Peppelenbosch

2. Aanpassingen box 3 op komst

Staatssecretaris Snel van Financiën licht in een brief aan de Tweede Kamer een voorstel toe waardoor straks voor het eerst gerekend wordt met de werkelijke verhouding tussen spaargeld, beleggingen en schulden van een belastingplichtige. Dit betekent dat de belasting over spaargeld in box 3 wordt vastgesteld aan de hand van de werkelijke hoeveelheid spaargeld. Over deze werkelijke hoeveelheid spaargeld wordt dan een vooraf vastgestelde rente berekend, die zoveel mogelijk aansluit bij de werkelijke spaarrente.
Als het voorstel wordt geconcretiseerd betalen ongeveer 1,35 miljoen mensen straks geen belasting meer over hun spaargeld in box 3. Nu betalen nog 2,9 miljoen mensen deze belasting. Volgens voorlopige berekeningen wordt de eerste € 440.000 voor mensen met alleen spaargeld belastingvrij. Bovendien gaan bijna een half miljoen mensen minder belasting betalen dan dat zij nu doen. Het voorstel is daarnaast zo vorm gegeven dat de kleine beleggers (onder de € 30.000) die nu geen belasting betalen dat straks ook niet hoeven. Voor degenen die wel belasting blijven betalen wordt het tarief circa 33%.
Het nieuwe stelsel is zo ontworpen dat de voordelen van het huidige systeem behouden blijven, zoals de vooraf ingevulde aangifte. Het nieuwe systeem is wel gevoeliger voor belastingontwijking. Er worden dan ook maatregelen genomen om dit tegen te gaan, de zogenaamde anti-arbitragemaatregelen. De komende tijd wordt het voorstel uitgewerkt in een wetsvoorstel, dat voor de zomer van 2020 aan de Tweede Kamer wordt gestuurd. Daarbij zal ook in kaart worden gebracht wat de effecten zijn voor specifieke groepen. Het wetsvoorstel kan dan voor het einde van 2020 in de Tweede en Eerste Kamer worden behandeld. De Belastingdienst moet vervolgens voldoende tijd hebben om deze grote structuurwijziging door te voeren, waarbij het streven is dat het nieuwe systeem vanaf 1 januari 2022 in gaat.

3. Btw-kloof 2017: EU-landen zijn € 137 miljard aan btw-inkomsten misgelopen

In 2017 zijn de EU-landen in totaal 137 miljard euro aan btw-inkomsten misgelopen, zo blijkt uit een nieuwe studie van de Europese Commissie. De zogeheten 'btw-kloof' – het verschil tussen de verwachte btw-inkomsten en het daadwerkelijk binnengekomen bedrag – is ten opzichte van vorig jaar wat teruggelopen, maar blijft erg groot. Deze aanzienlijke btw-kloof benadrukt opnieuw dat er een ingrijpende hervorming van de Europese btw-regels nodig is. Dit is in 2017 al voorgesteld door de Commissie. Ook dringt zij aan op betere samenwerking tussen de EU-landen om btw-fraude aan te pakken, en op gunstige btw-regels voor legitieme bedrijven en verkopers. De btw-kloof is een maatstaf voor de doeltreffendheid van de btw-handhavings‑ en nalevingsmaatregelen in elk EU-land, omdat zij een inschatting geeft van de gemiste inkomsten door fraude, belastingontwijking en ‑ontduiking, faillissementen, insolventie en verkeerde berekeningen.

5. Aanpak BPM-fraude bij parallelimport

Staatssecretaris Snel van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over BPM-fraude bij parallelimport. Hij verwijst onder andere naar zijn brief van 31 januari 2019 waarin hij zijn plannen om fraude tegen te gaan heeft aangekondigd. Het idee is om het toezicht op de waardebepaling van importvoertuigen beter te positioneren en beter te reguleren. Op dit moment houdt de Belastingdienst steekproefsgewijs en achteraf toezicht op de waardebepaling. De staatssecretaris beoogt een importproces waarbij de waardebepaling van ieder importvoertuig – voorafgaand aan de aangifte – moet worden gevalideerd. Deze validatie gebeurt bij voorkeur door een onafhankelijke partij en hiervoor is de staatssecretaris in gesprek met de Dienst Wegverkeer (RDW). Als de validatie slaagt, kan de aangifte BPM worden ingediend en na betaling volgt direct fiscaal akkoord. Ook het kenteken kan dan direct verleend worden. Als de validatie niet slaagt, kan er geen aangifte worden gedaan en wordt er geen kenteken verleend. Er moet dan eerst een nieuw waarderapport worden opgemaakt en gevalideerd. Toezicht aan de voorkant versterkt aldus de prikkel om het importvoertuig goed te waarderen. Deze oplossingsrichting wordt momenteel uitgewerkt. In het najaar van 2019 wordt de Kamer hierover verder geïnformeerd. Het aantal gebruikte voertuigen dat de afgelopen jaren is geïmporteerd, is sterk toegenomen.

6. Deliveroo moet pensioenpremie betalen voor maaltijdbezorgers

Het bedrijf Deliveroo voldoet aan de voorwaarden om verplicht deel te moeten nemen aan het bedrijfstakpensioenfonds voor het beroepsvervoer over de weg. Dat heeft de kantonrechter in Amsterdam bepaald. Bezorgers van Deliveroo vervoeren tegen vergoeding goederen (maaltijden) over de weg. Deze vervoerswerkzaamheden zijn de kerntaak van Deliveroo en oefent zij daarmee in hoofdzaak uit. Dat het bezorgen op de fiets gebeurt doet daar niet aan af. Deliveroo voert als verweer dat zij in hoofdzaak een technologiebedrijf is en haar kerntaak niet ziet op het bezorgen maar op het faciliteren en vergroten van het aantal maaltijdbestellingen bij aangesloten restaurants en het bieden van een digitaal platform. De bezorging is slechts een onderdeel van de marketingstrategie.
Dit is volgens de kantonrechter onvoldoende gebleken. Deze uitspraak betekent dat voor alle werknemers van Deliveroo, inclusief het kantoorpersoneel, pensioenpremie aan het Pensioenfonds Vervoer moet worden betaald.

7. Aanpassing hogere bijtelling elektrische auto

De huidige bijtelling voor het privégebruik van de elektrische auto van de zaak is 4% van de cataloguswaarde tot € 50.000. Daarboven geldt de algemene bijtelling van 22%. Het kabinet wil het bijtellingspercentage voor elektrische auto’s vanaf 2020 stapsgewijs verhogen.

Jaar

Fiscale bijtelling

Maximale cataloguswaarde

Bijtelling daarboven

2019

4%

€ 50.000

22%

2020

8%

€ 45.000

22%

2021

12%

€ 40.000

22%

2022

16%

€ 40.000

22%

2023

16%

€ 40.000

22%

2024

16%

€ 40.000

22%

2025

17%

€ 40.000

22%

2026

22%

n.v.t.

n.v.t.


Hoogst waarschijnlijk zal het bovenstaande worden geregeld in het op 17 september 2019 bij de Tweede Kamer in te dienen wetsvoorstel Belastingplan 2020.

 

8. Aanpassing bijtelling voor ‘youngtimers’

Er wordt een bijtelling in aanmerking genomen indien een werknemer of een ondernemer een auto van de zaak voor privédoeleinden gebruikt. Voor auto’s tot 15 jaar oud is de bijtelling een percentage van de cataloguswaarde. Voor auto’s ouder dan 15 jaar (zogenaamde youngtimers) is de bijtelling een percentage van de waarde in het economische verkeer.
De waarde in het economische verkeer is doorgaans lager dan de cataloguswaarde, en daarmee ook de grondslag voor de bijtelling. In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over deze “bevoordeling” van youngtimers, mede omdat die auto’s meestal minder milieuvriendelijk zijn dan nieuwe auto’s. De staatssecretaris van Financiën onderzoekt mogelijkheden om de youngtimersregeling aan te passen. Naar alle waarchijnlijkheid zal dit in het op 17 september 2019 bij de Tweede Kamer in te dienen Belastingplan 2020 worden geregeld.