8. Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Uw klant kan als ondernemer een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten. Hij beaalt premies, en bij arbeidsongeschiktheid keert de verzekeraar hem eenmalig of periodiek een bedrag uit. De aftrekbaarheid van de premies en de belastbaarheid van de uitkering zijn afhankelijk van de gekozen AOV. In het algemeen is het zo: als de premie niet aftrekbaar is, is de uitkering niet belast. Is de premie aftrekbaar, dan is de uitkering wel belast.

Verzekering met periodieke uitkeringen
Sluit uw klant een AOV af die periodiek, bijvoorbeeld maandelijks, uitkeert? Dan kan hij de premies die hij betaalt, aftrekken. Ook al sluit uw klant de AOV af als ondernemer, deze premies zijn géén kostenpost voor de onderneming. In de aangifte inkomstenbelasting trekt u ze af als ‘uitgave voor andere inkomensvoorzieningen’. De periodieke uitkeringen geeft u in de aangifte op als ‘inkomsten uit vroegere dienstbetrekking’. Dus níet als ‘winst uit onderneming’. De verzekeringsmaatschappij houdt loonbelasting in op de periodieke uitkeringen die uw klant krijgt. Die ingehouden loonbelasting kunt u in uw aangifte inkomstenbelasting verrekenen als voorheffing.

Verzekering met uitkering ineens
Bestaat de uitkering uit een bedrag ineens? Dan kan uw klant de premies die hij betaalt, niet aftrekken.

Let op! Sommige AOV’s betalen maandelijks voorschotten op de eenmalige uitkering. Dan is er nog steeds sprake van een uitkering ineens. Daarom is ook bij dergelijke verzekeringen de premie niet aftrekbaar. Een uitkering van een bedrag ineens hoeft u niet aan te geven als inkomsten uit werk en woning (box 1). Het bedrag telt wel mee voor het vermogen in box 3.

Informatie van de verzekeraar
In de polisvoorwaarden leest u of de betaalde premies aftrekbaar zijn, en of de uitkeringen belast zijn.